ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

บทที่2สารสนเทศ

บทที่ 2
สารสนเทศ
     2.1 ข้อมูลและสารสนเทศ
     2.1.1 ข้อมูล (data) คือ ข้อเท็จจริงหรือรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งข้อเท็จจริงเหล่านี้อาจอยู่ในรูปแบบตัวเลข ข้อความ ภาพ เสียง หรือวีดิทัศน์
     2.1.2 สารสนเทศ (information) หมายถึงข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เพราะได้ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้อง เช่น เมื่อต้องการนำสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการขาย
     2.2 ระบบสารสนเทศ
     ระบบสารสนเทศ (Information System : IS) คือ การดำเนินงานกับข้อมูล ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตัวอย่าง เช่น โรงเรียนแห่งหนึ่งต้องการคัดเลือกนักเรียนเพื่อไปตอบคำถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
     1) สารสนเทศที่ทำประจำ เป็นสารสนเทศที่จัดทำขึ้นป็นประจำ และมีการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
     2) สารสนเทศที่ต้องทำตามกฎหมาย ตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศจะมีการให้ทำรายงานส่งเพื่อการต่างๆ
     3) สารสนเทศที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ ในการดำเนินงานต่างๆบางครั้งจำเป็นต้องทำรายงานข้อมูลมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
     2.3 ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ
     2.3.1 บุคลากร เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดเพราะบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและเข้าใจวิธีการให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ
     2.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ เป็นระเบีบยวิธีการประฏิบัติงานในการเก็บรักษาข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่จะทำให้เป็นสารสนเทศได้ เช่น กำหนดให้มีการป้อนข้อมูลทุกวัน
     2.2.3 ฮาร์ดแวร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการหรือประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศตามต้องการ
     2.3.4 ซอฟต์แวร์ คือ ลำดับขั้นตอนการสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
     2.3.5 ข้อมูล เป็นวัตถุดิบที่จะทำให้เกิดสารสนเทศ ข้อมูลจะต่างกันซึ่งขึ้นอยู่สารสนเทศที่ต้องการ
     2.4 ประเภทของข้อมูล
     2.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ หมายถึงข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลหรือบันทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรง เช่น เครื่องอ่านแถบแม่เหล็ก
     2.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ หมายถึงข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวมไว้ให้แล้ว เช่น สถิติประชากรแต่ละจังหวัด
    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น